گروه محب بعد از تحقیق و بررسی موفق شد تا در فرایند سرد سازی کولرهای‌هوایی را جایگزین سیرکولیشن  توسط سیال اب کند.که در طی ان بهینه سازی مصرف اب و برق به تحقق پیوست.