از مهمترین اهداف واستراتژی گروه محب جلوگیری از خام فروشی به واسطه ی توسعه ی صنایع میان دستی است.از این رو گروه محب با پایه گذاری گروه تحقیق و توسعه ی خود موفق به شناسایی منابع موجود،مواد اولیه ی مورد نیاز، نیاز روز کشور و بازارهای همسایه گردیده وبا استنتاج به انها در مرتفع ساختن این نیازها کوشیده و با استفاده از تولیدات و مواد اولیه ی داخلی سهمی در رونق بخشیدن به تولید را ازان خود کرده است.

استراتژیست های ما